นายก

          นายวิชัย  คำดี 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่